— Hide menu

ปฎิทิน ปฎิทินจีน ฤกษ์มงคล วันดี ฤกษ์ดี วันดีดี

คู่มือการอ่าน ปฏิทินจีน แบบรายวัน (แบบเบื้องต้น)
ปฏิทินจีน ปี พ.ศ.54 / 2011???

วันมงคล วันดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 / 2011

วันเทียงเต็ก 6/16/26

วันง่วยเต็ก 15/25

วันผู้อุปถัมภ์ 3/11/15/23/27

วันรำ่รวย 2/17/29

ฤกษ์ออกรถ 8/20

วันห้ามเยี่ยมไข้ 15/24/27

วันอสูรภัย 3/12/24

วันมงคล วันดี เดือน เมษายน พ.ศ.2554 / 2011

วันเทียงเต็ก 6/16/26

วันง่วยเต็ก ?7/17/27

วันผู้อุปถัมภ์ 5/9/17/21/29

วันร่ำรวย 8/20

ฤกษ์ออกรถ 5/17/29

วันห้ามเยี่ยมคนไข้ 17/29/30

วันอสูรภัย 9/21
วันมงคล วันดี เดือนมีนาคม พ.ศ.2554/2011

วันเทียงเต็ก ?3

วันง่วยเต็ก 2/10/20/30

วันผู้อุปถัมภ์ 4/12/16/24/28

วันร่ำรวย 12/24

ฤกษ์ออกรถ 5/17/29

วันห้ามเยี่ยมคนไข้ 1/16/25/28

วันอสูรภัย 7/19/31
วันมงคล วันดี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554/2011

วันเทียงเต็ก ?4/11/21

วันง่วยเต็ก 4/10/20

วันผู้อุปถัมภ์ 3/8/16/20/28

วันร่ำรวย 13/25

ฤกษ์ออกรถ 1/10/22

วันห้ามเยี่ยมคนไข้ 16/28

วันอสูรภัย 14/26

วันมงคล วันดี เดือนมกราคม พ.ศ.2554/2011

วันเทียงเต็ก ?4/15/25

วันง่วยเต็ก 15/25

วันผู้อุปถัมภ์ 4/10/16/22/28

วันร่ำรวย 2/17/29

ฤกษ์ออกรถ 8/20

วันห้ามเยี่ยมคนไข้ 15/24/27

วันอสูรภัย 3/12/24

วันมงคล วันดี เดือนธันวาคม พ.ศ.2554/2011

วันเทียงเต็ก ?1/15/25

วันง่วยเต็ก 8/18/28

วันผู้อุปถัมภ์ 5/11/17/23/29

วันร่ำรวย 6/9/21

ฤกษ์ออกรถ 18/30

วันห้ามเยี่ยมคนไข้ 18/30/31

วันอสูรภัย 1/10/22

Leave a Reply